loading
   رزین های آب بندی از روی کار جهت رفع نشتی و رطوبت بدون نیاز به تخریب سطح مناسب جهت سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ، پشت بام
تصویر
 

رزین های آب بندی از روی کار جهت رفع نشتی و رطوبت بدون نیاز به تخریب سطح مناسب جهت سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ، پشت بام ، بالکن و .....